View changes made in:
 • Mar 15, 2019
  • Alexkhomyakovite
   • Mineral Comment changed from

    Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Lykova, I.S., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Britvin, S.N., Turchkova, A.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Alexkhomyakovite, IMA 2015-013. CNMNC Newsletter No. 25, June 2015, page 534; Mineralogical Magazine, 79, 529-535

    to

    Pekov I V, Zubkova N V, Yapaskurt V O, Lykova I S, Chukanov N V, Belakovskiy D I, Britvin S N, Turchkova A G, Pushcharovsky D Y (2019) Alexkhomyakovite, K6(Ca2Na)(CO3)5Cl·6H2O, a new mineral from the Khibiny alkaline complex, Kola peninsula, Russia. European Journal of Mineralogy 31, 135-143

 • Aug 8, 2015
  • Alexkhomyakovite
   • New Mineral Entry
   • Mineral Display Name changed to "Alexkhomyakovite"
   • IMA Ideal Chemistry changed to "K6(Ca2Na)(CO3)5Cl·6H2O"
   • IMA Number changed to "IMA2015-013"
   • Mineral Comment changed to

    Pekov, I.V., Zubkova, N.V., Yapaskurt, V.O., Lykova, I.S., Chukanov, N.V., Belakovskiy, D.I., Britvin, S.N., Turchkova, A.G. and Pushcharovsky, D.Y. (2015) Alexkhomyakovite, IMA 2015-013. CNMNC Newsletter No. 25, June 2015, page 534; Mineralogical Magazine, 79, 529-535